Bn ch廕ξ silicol cho b矇

SKU:BCSCB
30,000
Ti礙u 廙
default-title

Bn ch廕ξ silicol t廕計 獺nh rng cho b矇 

Thi廕篙 k廕 廕搾 bi廙t, m廙t c璽y hai t獺c d廙叩g, m廕暗 trが廙c 獺nh rng, m廕暗 sau rヾ lが廙【.

L繫ng c廙 s廙 d廙叩g Silicon , m廙m m廕【 tho廕ξ m獺i, kh繫ng t廙n thがヾng nが廙u b矇, t廕︽ thu廕要 l廙ξ cho b矇 vui v廕 t廕計 獺nh rng.

Bn ch廕ξ 獺nh rng s廙 d廙叩g nguy礙n li廙u thi礙n nhi礙n tがヾi m廙i, kh繫ng c籀 廙c h廕【, an ton.

Mi廕積g 廙m an ton, c籀 th廙 tr獺nh bn ch廕ξ i s璽u vo c廙 h廙ng g璽y t廙n thがヾng cho b矇.

Ch廙u nhi廙t cao, c籀 th廙 ti廙t tr羅ng nguy礙n c璽y.

Matxa nが廙u d廕》g silicol m廙m (d羅ng khi tr廕 t廙 3-8 th獺ng tu廙i) nh廕 nhng k穩ch th穩ch v m獺t xa nが廙u rng nh廕『 c廕σ c廙吧 b矇 trが廙c khi chi廕盧 rng 廕吟 ti礙n xu廕另 hi廙n: m廙m, d廕褂 an ton v廙i mi廙ng b矇

NH GI S廕﹫ PH廕決

G廙ξ 羸 cho b廕》

Hng m廙i v廙

S廕τ Ph廕姓 ang Sale