Bn ch廕ξ silicol cho b矇

SKU:BCSCB
30,000
Ti礙u 廙
default-title

Bn ch廕ξ silicol t廕計 獺nh rng cho b矇 

-Thi廕篙 k廕 廕搾 bi廙t, m廙t c璽y hai t獺c d廙叩g, m廕暗 trが廙c 獺nh rng, m廕暗 sau rヾ lが廙【.

廕搾 i廙m s廕τ ph廕姓

-L繫ng c廙 s廙 d廙叩g Silicon , m廙m m廕【 tho廕ξ m獺i, kh繫ng t廙n thがヾng nが廙u b矇, t廕︽ thu廕要 l廙ξ cho b矇 vui v廕 t廕計 獺nh rng.

-Bn ch廕ξ 獺nh rng s廙 d廙叩g nguy礙n li廙u thi礙n nhi礙n tがヾi m廙i, kh繫ng c籀 廙c h廕【, an ton.

-Mi廕積g 廙m an ton, c籀 th廙 tr獺nh bn ch廕ξ i s璽u vo c廙 h廙ng g璽y t廙n thがヾng cho b矇.

-Ch廙u nhi廙t cao, c籀 th廙 ti廙t tr羅ng nguy礙n c璽y.

-Matxa nが廙u d廕》g silicol m廙m (d羅ng khi tr廕 t廙 3-8 th獺ng tu廙i) nh廕 nhng k穩ch th穩ch v m獺t xa nが廙u rng nh廕『 c廕σ c廙吧 b矇 trが廙c khi chi廕盧 rng 廕吟 ti礙n xu廕另 hi廙n: m廙m, d廕褂 an ton v廙i mi廙ng b矇

T廕【 sao m廕 c廕吵 ph廕ξ t廕計 cho b矇 th籀i quen ch廕ξ rng thが廙ng xuy礙n?

- C觼ng ch穩nh v穫 kh繫ng v廙 sinh rng mi廙ng thが廙ng xuy礙n v 繳ng c獺ch m c籀 kho廕τg 85% tr廕 s獺u 廕積 t獺m  tu廙i b廙 s璽u rng.

- Chm s籀c rng mi廙ng kh繫ng k廙 c籀 th廙 g璽y vi礙m nが廙u, lm tr廕 bi廕積g n, qu廕句 kh籀c, kh籀 ng廙.

獺nh rng 繳ng c獺ch

- M廙i khi ch廕ξ rng c廕吵 廕暗 bn ch廕ξ n廕彩 ngang, nghi礙ng kho廕τg 45 廙 so v廙i vi廙n nが廙u; ch廕ξ d廙c t廙 tr礙n xu廙ng dが廙i thay v穫 ch廕ξ ngang t廙 tr獺i sang ph廕ξ.

- 獺nh rng 廙 hai l廕吵 m廙i ngy vo bu廙i s獺ng v t廙i c觼ng r廕另 quan tr廙ng. Bu廙i t廙i l th廙i i廙m t穩ch t廙 vi khu廕姊 trong khoang mi廙ng, h穫nh thnh c獺c m廕τg b獺m su廙t nhi廙u gi廙 廙ng h廙. 獺nh rng bu廙i t廙i trが廙c khi i ng廙 gi繳p ngn ng廙冠 vi khu廕姊 t穩ch t廙, gi廕σ nguy cヾ s璽u rng v c獺c v廕叩 廙 v廙 rng mi廙ng.

NH GI S廕﹫ PH廕決

G廙ξ 羸 cho b廕》

Hng m廙i v廙

S廕τ Ph廕姓 ang Sale